Forretningsbetingelser

Sidst revideret 10.5.2022

1. Præambel

1.1 Nærværende forretningsbetingelser har til formål at beskrive betingelserne for samhandlen mellem kunden og Brandweb OÜ via brandweb.dk, brandweb.agency og brandweb.ee.

1.2 Forretningsbetingelserne gælder for alle typer aftaler mellem Parterne, såfremt kunden har accepteret Forretningsbetingelserne.

1.3 Såfremt der er uoverensstemmelse mellem Forretningsbetingelserne og en Hostingaftale eller databehandleraftale imellem Parterne, så vil Hostingaftalen og databehandleraftalen have forrang.

1.4 Salg af Brandwebs ydelser, services og produkter er primært rettet mod erhvervsdrivende. Såfremt en privatperson indgår en aftale med Brandweb er der i det følgende givet oplysninger om de forbrugervilkår, der er gældende for den pågældende aftale.

1.5 Brandweb forbeholder sig retten til løbende at foretage ændringer i Forretningsbetingelserne uden forudgående varsel, dog under den forudsætning, at de opdaterede og gældende Forretningsbetingelser altid er tilgængelige på Brandwebs hjemmeside. Hvis en ændring anses for at være væsentlig, vil forbrugere blive orienteret om ændringen med 30 dages varsel.

2. Definationer

2.1 ”Forretningsbetingelser” er defineret som nærværende forretningsbetingelser.

2.2 ”Brandweb” er en forkortelse for Brandweb OÜ, Estisk momsnummer EE101981905.

2.3 ”Løsning” definerer de ydelser, services og produkter, som Brandweb leverer til kunden.

2.4 ”Parterne” benyttes som fællesbetegnelse for kunden og Brandweb.

2.5 ”Hostingaftale” anvendes, når der refereres til en serveraftale mellem Parterne.

2.6 ”Abonnementsaftale” anvendes for køb foretaget igennem Brandwebs hjemmeside, hvortil der ikke er udformet en separat underskrevet Hostingaftale.

2.7 ”Trafik” betegner internetbaseret trafik til og fra kundens Løsning, som leveres via Brandwebs infrastruktur og internetforbindelse.

2.8 ”Overtagelsesdag” definerer den dag, hvor Brandweb sætter kundens Løsning i drift.

3. Betalingsbetingelser

3.1 Generelt

3.1.1 Vederlaget for kundens Løsning betales netto inden 8 dage, medmindre andet er specificeret.

3.1.2 Såfremt kunden opgraderer et produkt, skal kunden betale prisdifferencen for det oprindelige produkt og det opgraderede produkt, i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode, vil det opgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Opgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre opgraderingen indebærer en manuel proces fra Brandwebs side.

3.1.3 Såfremt kunden nedgraderer et produkt, skal kunden fortsat betale prisen for det oprindelige produkt i resten af den oprindelige bindingsperiode. Først fra den næste faktureringsperiode vil det nedgraderede produkt blive faktureret selvstændigt. Nedgraderingen skal foretages senest 30 dage inden næste faktureringsperiode påbegyndes. Nedgraderingen sker som udgangspunkt fra dag til dag, medmindre nedgraderingen indebærer en manuel proces fra Brandwebs side.

3.2 Rykkerskrivelser

3.2.1 Såfremt kunden overskrider Brandwebs betalingsfrist, er Brandweb berettiget til at sende 1. rykker 10 dage efter betalingsfristen og 2. rykker 20 dage efter betalingsfristen. Hvis betalingen stadig ikke er Brandweb i hænde efter 30 dage fra betalingsfristen, er Brandweb berettiget til at suspendere kundens produkter, samtidig med at kravet videresendes til inkassoinddrivelse. Ved alle betalingsforsinkelser er Brandweb berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af faktura og rykkerskrivelser. Kunden får ikke refusion for perioder med suspendering, hvis disse skyldes kundens manglende betaling.

3.3 Forbrug

3.3.1 Såfremt en Løsning har en tilknyttet trafikpakke skal trafikforbrug ske i overensstemmelse med denne. Et evt. væsentligt overforbrug af trafik vil blive efterfaktureret til Brandwebs gældende priser.

4. Priser og gebyrer

4.1 Alle Brandwebs priser er oplyst i danske kroner og ekskl. moms.

4.2 Brandweb tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.

4.3 Brandweb kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige aftalen skriftligt i henhold til de gældende opsigelsesvarsler. En varslet prisændring vil træde i kraft fra den næstkommende abonnementsperiode.

4.4 Såfremt forhold uden for Brandwebs kontrol indtræffer, herunder lovmæssige eller retslige forhold, samt prisstigninger fra Brandwebs underleverandører, er Brandweb berettiget til at foretage prisforhøjelser uden varsel. Ved stigende energi-udgifter, forbeholder Brandweb sig ret til at pålægge en tilsvarende energiafgift til dækning af de øgede energiudgifter. Sådanne prisstigninger og afgifter skal varsles, med minimum en måneds varsel, over for kunden.

5. Oprettelse

5.1 Oprettelsesprocessen

5.1.1 Brandweb påbegynder oprettelsen af Løsningen umiddelbart efter at have modtaget kundens bestilling. Kundens almindelige fortrydelsesret stopper i forbindelse hermed.

5.1.2 Betaling for fejlbestilte Løsninger vil ikke blive tilbagebetalt.

5.2 Privatpersoner

5.2.1 Brandwebs produkter/ydelser leveres specialtilpasset til kunden. Kunden accepterer, at Brandweb påbegynder oprettelsesprocessen straks efter samtykke er modtaget. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §18, stk. 1 stopper ved registrering af ydelsen i medfør af samme lovs §18, stk. 2, nr. 3.

5.3 Aftaleforhold

5.3.1 Kunden vil få tilsendt en bindende ordrebekræftelse, når Brandweb har accepteret bestillingen.

5.3.2 For at etablere en aftale hos Brandweb, forudsættes det, at kunden er myndig, besidder en gyldig accept fra en myndig værge eller er et registreret selskab. Såfremt dette ikke er tilfældet, kan en aftale ikke etableres.

5.4 Domæner

5.4.1 Ved domænebestilling erklærer kunden, at dennes brug af domænenavnet ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Brandweb kan ikke gøres ansvarlig for tredjemands tab ved kundens uretmæssige brug af domænet.

5.4.2 Hvis ikke andet er angivet i bestillingen, bliver domænet ved registrering peget mod Brandwebs egne navneservere.

5.4.3 Brandweb er uden ansvar, såfremt en domænebestilling fejler.

5.4.4 For andre domænenavne end .dk-domænenavne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu osv.), henvises til det enkelte top-level-domænes gældende regler. Øvrige betingelser fra tredjepartsleverandører kan findes her:

6. Kundens ansvar

6.1 Generelt

6.1.1 Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Brandwebs netværk og servere. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte Brandwebs ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte Brandweb og efterspørge anvisning herom.

6.2 Stamdata og tilladelser

6.2.1 Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Brandweb, så adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.

6.2.2 Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at Brandweb ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Løsningen, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.

6.2.3 Kunden er forpligtet til at tilvejebringe alle nødvendige og behørige tilladelser og godkendelser fra enhver relevant tredjepart og offentlig myndighed, som er gældende for installation, brug og ejerskab af Løsningen, der stilles til rådighed af Brandweb.

7. Særlige vilkår for visse produkter og tjenesteydelser

7.1 Webhoteller

7.1.1 Hensigten med Brandwebs Løsninger er ikke at fungere som en ekstern harddisk til lagring af data som zip, mp3, avi, iso og lign. Det er således ikke tilladt at have større filarkiver liggende til fri download eller visning/streaming uden forudgående aftale med Brandweb.

7.1.2 Brandweb tilbyder som hovedregel fri trafik for alle webhoteller. Dog kan en grov udnyttelse af dette medføre eksklusion fra Brandwebs servere eller begrænsning af båndbredde. Grov udnyttelse kan f.eks. være overtrædelse af regler om websidens indhold eller et uforholdsmæssigt stort trafikforbrug.

7.2 Betalingsgateway

7.2.1 Kunden er ansvarlig for, at betalingsoverførsler sker i henhold til regler fastsat i lovgivningen for betalingskort og forbrugerbeskyttelse. Kunden er selv ansvarlig for tilpasning og opsætning af betalingssystemet.

7.2.2 For at kunne benytte betalingsgatewayen, er kunden forpligtet til at tegne en indløsningsaftale med en af de understøttede indløsere på platformen. Kunden er ligeledes forpligtet til at gøre sig bekendt med regler, gebyrer og andet, som er foreskrevet af den pågældende indløser. Ved overtrædelse af indløsningsaftalen, forbeholder Brandweb sig retten til uden varsel at begrænse kundens adgang til betalingssystemet. Brandweb har intet ansvar i forhold til ansøgningen til indløsningsaftalen eller krav stillet af indløseren i forbindelse dermed.

7.2.3 Brandweb er forpligtet til at efterleve gældende PCI DSS sikkerhedskrav, for det miljø (Betalingsgateway) som behandler, opbevarer og transmitterer kortdata på vegne af kunden.

7.3 Software

7.3.1 Kunden må ikke fjerne, ændre eller tilsløre immaterielle beskrivelser, der er vist på softwareprodukter eller vises under benyttelsen af softwareprodukterne.

7.3.2 Kunden må som udgangspunkt ikke ”decompile”, ”reverse engineere”, eller demontere softwaren, medmindre en sådan aktivitet udtrykkeligt er aftalt med Brandweb.

7.3.3 Såfremt en underleverandør forhøjer deres licenspriser, forbeholder Brandweb sig retten til at forhøje priserne tilsvarende over for kunden. Såfremt licensreglerne for software ændres og dette påvirker kundens licenser, er Brandweb berettiget til at implementere disse ændringer uden varsel på Løsningen. En sådan ændring skal kunden informeres om umiddelbart herefter.

7.3.4 Ved ophør af aftalen, er kunden forpligtet til at afinstallere alt licenspligtigt software, der er blevet leveret af Brandweb.

7.4 Domæner

7.4.1 Registrering af et .dk domænenavn indebærer betaling af et årligt gebyr, der fast-sættes af DK Hostmaster. Ved registrering af et nyt domæne via Brandweb er første årsafgift til DK Hostmaster inkluderet i prisen. Kunden vil efter et år modtage en opkrævning af årsgebyr direkte fra DK Hostmaster. Manglende rettidig betaling af dette årsgebyr kan medføre, at registreringen suspenderes eller slettes af DK Hostmaster.

7.4.2 Det vil i alle tilfælde være kundens eget ansvar at sikre rettidig fornyelse af sine .dk domæner gennem DK Hostmaster.

7.4.3 Brandweb kan ikke holdes ansvarlig for manglende gennemførelse af en domæneflytning, når dette skyldes manglende oplysninger eller dokumentation fra kunden. Hvis en domæneflytning (flytning af domæne fra anden udbyder til Brandweb) ikke kan gennemføres på grund af manglende oplysninger eller dokumentation fra kunden, eller hvis kunden ønsker en annullering af en allerede igangsat domæneflytning, skal kunden henvende sig til Brandweb, såfremt kunden ønsker gebyret for flytningen tilbagebetalt.

7.4.4 For andre domænenavne end .dk-domænenavne (eksempelvis .com, .net, .org, .as, .nu osv.) faktureres årsafgiften af Brandweb. Domænerne fornyes automatisk for 1 år eller 2 år ad gangen, og kunden vil blive adviseret via e-mail, inden fornyelse sker. For visse typer af domæner, er det muligt for kunden selv at forny domænet i op til 10 år ad gangen. Manglende betaling af årsafgift betragtes ikke som en opsigelse af domænet.

7.4.5 Ved fejlbestilte domæner tilbagebetales hverken registreringsgebyr eller årsafgift.

7.4.6 Brandweb tilbyder registrering af .dk, .com og .net domæner indeholdende specielle tegn som f.eks. æ, ø og å. Brandweb kan ikke garantere for fuld funktionalitet på domæner indeholdende specielle tegn.

7.4.7 Tvister om .dk domæner skal afgøres ved Domæneklagenævnet.

7.4.8 Tvister om andre top-level domæner skal afgøres via ICANN’s UDRP Administrative Procedure.

7.5 Mailplatforme

7.5.1 Det er ikke tilladt at benytte en mailplatform til distribuering af nyhedsbreve, som SMTP server for websites eller til afsendelse af andre former for automatisk genererede e-mails. En overtrædelse heraf kan resultere i lukning eller suspendering af kundens mailkonto.

7.6 Microsoft Office 365

7.6.1 Ved køb af Microsoft Office 365 og ved fornyelse af Office 365 licenser accepterer kunden følgende betingelser fra Microsoft: Microsoft Kundeaftale.

8. Håndtering af ulovligt eller krænkende indhold

8.1 Brandwebs reaktionsmuligheder

8.1.1 Som hostingudbyder stiller Brandweb en Løsning til rådighed, som muliggør, at kunden kan opbevare og formidle sine data. Kunden har som udgangspunkt fri dispositionsret over egne data og selve Løsningen, og kunden har det fulde ansvar for, at der ikke findes indhold på Løsningen, der er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder.

8.1.2 Såfremt en kunde opbevarer, offentliggør eller linker til tekster, billeder, filmklip, lydfiler eller enhver form for informationer, som Brandweb med rimelig grad af sandsynlighed kan vurdere er ulovligt eller strider mod en tredjeparts rettigheder, forbeholder Brandweb sig retten til – uden varsel – at suspendere kundens løsning, uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

8.1.3 Ovenstående gør sig ligeledes gældende, hvis Brandweb vurderer, at indholdet på en kundes Løsning har krænkende karakter eller kan virke stødende.

8.2 Henvendelser fra tredjemand

8.2.1 Såfremt Brandweb modtager en henvendelse fra en tredjepart, som angiver, at der findes lovstridigt indhold på en kundes Løsning, vil Brandweb informere den pågældende kunde om henvendelsen.

8.2.2 For at sikre sig ansvarsfrihed er Brandweb forpligtet til at vurdere, om det anfægtede indhold er lovstridigt eller krænker en tredjeparts rettigheder (E-handelslovens § 16). Ved vurderingen vil Brandweb så vidt muligt udbede sig og inddrage relevant juridisk dokumentation, som f.eks. en kendelse, domstolsafgørelse eller bevis for ejerskab af rettigheder.

8.2.3 Hvis Brandweb i sådan sammenhæng og med rimelig grad af sandsynlighed kan konstatere, at en kundes Løsning indeholder materiale, der er lovstridigt eller krænker dokumenterede rettigheder, er Brandweb berettiget til – uden varsel – at suspendere den pågældende kundens Løsning uden at blive erstatningsansvarlig for eventuelle tab, som kunden måtte lide som følge af suspenderingen.

9. Brandwebs rettigheder

9.1 Brandweb har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre produkter fra sine pris-og produktlister.

9.2 Brandweb er berettiget til at vurdere, hvorvidt kunden benytter Brandwebs produkter efter hensigten. Såfremt kunden overbelaster sin Løsning i en sådan grad, at det påvirker Brandwebs platform uhensigtsmæssigt, kan Brandweb til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende Løsning uden varsel. Brandweb bestræber sig altid på at kontakte kunden, med henblik på at justere kundens forbrug eller tilbyde kunden en alternativ Løsning. Såfremt kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ Løsning, er Brandweb berettiget til at opsige kundens Løsning med en måneds varsel fra d. 1. i en måned. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af Brandwebs opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

9.3 Hvis en Løsning benyttes til udsendelse af spam, phishing el.lign. forbeholder Brandweb sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til produktet uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

9.4 Brandweb vil løbende vurdere funktionen af scripts/programmer/data på Løsningerne, som eventuelt kan belaste servere eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan Brandweb til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende løsning. Dette vil, såfremt det er muligt, almindeligvis foregå i samråd med kunden.

9.5 I tilfælde hvor Brandweb vurderer, at komponenterne i kundens Løsning er forældede og kan udgøre en sikkerhedsrisiko, kan Brandweb til enhver tid lukke for adgangen til den pågældende Løsning. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden.

9.6 Brandweb forbeholder sig ret til at opsige en kundes igangværende Løsning med 30 dages skriftligt varsel. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes som følge af Brandwebs opsigelse, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt

9.7 I tilfælde af ændringer i lovgivningen eller de i medfør af denne udstedte regler og tilladelser, samt ved pålæg om ændringer fra en myndighed kan Brandweb uden varsel ændre kundens rettigheder og pligter ifølge betingelserne, uden at kunden herved har krav på nogen form for kompensation.

10. Brandwebs ansvar

10.1 Brandweb kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data. Brandweb er ikke erstatningsansvarlig for tab, såfremt kundens data ikke kan genskabes fra backup grundet manglende validitet af disse.

10.2 Brandweb er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til/fra kunden fra Løsningen eller som følge af kundens tab af personlige data eller software. Brandweb kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. Ovenstående ansvarsfritagelser er ugyldige såfremt tabet skyldes Brandwebs forsætlige eller groft uagtsomme handling.

10.3 Brandweb kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Brandweb.

10.4 Brandweb tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Brandweb er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne driftsafbrydelser vil så vidt muligt blive varslet forinden.

11. Overdragelse af rettigheder

11.1 Parterne er gensidigt berettiget til at overdrage alle sine rettigheder og forpligtelser i henhold til aftalen, herunder brugsretten til de leverede ydelser, helt eller delvist til koncernforbundne selskaber. Overdragelsen må ikke stille nogen Parter økonomisk eller forretningsmæssigt dårligere end de var forud for overdragelsen.

11.2 Brandweb kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Abonnementsaftalen til tredjemand. Kunden kan ikke nægte at afgive samtykke uden en saglig grund.

12. Opsigelse

12.1 Servere

12.1.1 En serveraftale bliver automatisk forlænget. En serveraftale kan opsiges skriftligt med 30 dages varsel fra inden serveraftalens udløb.

12.2 Abonnementsaftaler

12.2.1 Som udgangspunkt faktureres onlinebestillinger 6 eller 12 måneder forud og fornyes automatisk, medmindre kunden opsiger Abonnementsaftalen senest 30 dage inden abonnementsperiodens udløb.

12.3 Generelt

12.3.1 Brandweb refunderer ikke betalinger, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

12.3.2 Alle opsigelser skal ske skriftligt.

12.3.3 En opsigelse er først gyldig, når Brandweb skriftligt har bekræftet opsigelsen.

13. Auditering

13.1 I tilfælde af at en underleverandør gennemfører et audit, kræver Brandweb administrativ adgang til kundens systemer. En sådan adgang skal kunne tildeles inden for 24 timer. Kunden skal kun tillade Brandweb denne administrative adgang, såfremt Brandweb kan fremvise dokumentation på indkaldelse til det pågældende audit.

13.2 Såfremt en kunde har brudt med licensregler fastlagt af Brandweb eller en af Brandwebs underleverandører og dette resulterer i, at kunden ifalder et erstatningsansvar, vil kunden blive faktureret efter gældende licensbetingelser. Såfremt kunden ikke overholder gældende licensregler, og Brandweb som følge heraf pålægges at betale et underlicensing fee til en underleverandør, vil det pågældende beløb blive viderefaktureret til kunden. Ligeledes vil tid forbrugt i forbindelse med det pågældende audit også blive viderefaktureret til kunden.

14. Misligeholdelse

14.1 Parterne har ret til at ophæve aftalen ved den modstående Parts væsentlige misligholdelse af aftalen. Kunden kan ligeledes ophæve aftalen, såfremt den leverede Løsning lider af mangler, og disse mangler ikke inden for rimelig tid er afhjulpet af Brandweb.

14.2 Ved en af Parternes misligholdelse, skal den misligholdende Part ved skriftligt påkrav have 30 dage til at ophøre med at misligholde. Dette er dog ikke gældende ved betalingsforpligtelser eller forhold af en sådan karakter, at de ikke kan oprettes eller ophøre.

14.3 Såfremt aftalen ophæves som følge af Brandwebs misligholdelse, er kunden berettiget til at få udleveret alt data tilhørende kunden som Brandweb er i besiddelse af.

14.4 Brandweb kan skriftligt hæve aftalen over for kunden, såfremt kunden har undladt at betale en fremsendt faktura, og ikke efter afsendelsen af rykkeren har indbetalt det skyldige beløb inklusiv renter og gebyrer.

15. Erstatning

15.1 Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er begrænset til løsningsvederlaget.

15.2 Brandweb er ikke ansvarlig for følgende former for tab:

  • Driftstab eller indirekte tab.
  • Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og retablering af systemer.
  • Kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance.
  • Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill.

16. Behandling af persondata

16.1 Som led i Brandwebs levering af Løsningen, foretager Brandweb behandling af eventuelle persondata, som kunden overlader til Brandweb. Betingelserne for denne behandling reguleres af en databehandleraftale, der indgås mellem Parterne. kunden kan rekvirere samt indgå Brandwebs databehandleraftale via kundens kontrolpanel.

16.2 Brandweb er forpligtet til at træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at kundens oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab.

17. Fortrolighed

17.1 Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold, fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part og kun at anvende fortrolig information til det formål, der er beskrevet i aftalen.

17.2 Som fortrolig information anses enhver information om parternes virksomhed, herunder Parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne.

17.3 Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne om den modstående Part, til opfyldelse af lovmæssige forpligtelser. Den modstående Part er forpligtet til at udlevere de fortrolige oplysninger i et så begrænset omfang som muligt, dog uden på nogen måde at omgå myndighedernes krav

17.4 Fortrolige informationer, som er overgivet til kunden forud for tidspunktet for tiltrædelse af disse forretningsbetingelser, er omfattet af fortrolighedsforpligtelsen, som ligeledes vil gælde efter ophør af Parternes indbyrdes aftaleforhold.

18. Force Majeure

18.1 Ingen af Parterne skal i henhold til aftalen anses for ansvarlig overfor den modstående Part, for så vidt angår forhold, der ligger udenfor Partens kontrol, og som Parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

18.2 Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Brandweb udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende.

18.3 Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende Part har givet skriftligt meddelelse herom til den anden Part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure situationen er indtrådt.

18.4 Den Part, der ikke er ramt af force majeure, er berettiget til at annullere aftalen, såfremt den aftalte overtagelsesdag overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure. En sådan annullering pålægger begge Parter at tilbagelevere hvad de har modtaget fra den anden Part snarest muligt, og der består derefter ingen yderligere krav mellem Parterne.

18.5 Tilfælde af force majeure kan være lynnedslag, oversvømmelser, naturkatastrofer, manglende eller forsinket myndighedsgodkendelse, regeringsindgreb, krigshandling, ildebrand, væbnet konflikt, terrorisme, oprør, arbejdsnedlæggelse, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Brandwebs egne medarbejdere og eventuelle underleverandører.

19. Samhandel med udenlandske virksomheder

19.1 Ved samhandel med virksomheder i EU, hvor Brandweb ikke opkræver moms, er kunden til enhver tid forpligtet til at oplyse Brandweb med gyldigt momsnummer. Brandweb er ifølge lovgivningen forpligtet til at indsende listeangivelser omkring salget til de estiske myndigheder. Såfremt Brandweb pålægges afregning af moms, som følge af at et momsnummer er ugyldigt eller forkert opgivet, forbeholder Brandweb sig retten til at fakturere denne udgift videre til kunden.

20. Værneting

20.1 Nærværende Forretningsbetingelser skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

20.2 Parterne forpligter sig til gennem forhandling at forsøge at finde en mindelig løsning på konflikter og bestræbe sig på at gøre det på en sådan måde, at Parternes anden produktion og andre ydelser ikke berøres heraf.

20.3 I mangel af mindelig løsning efter forhandling, skal sagen afgøres endeligt og bindende ved voldgift efter reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut eller ved en dansk retsinstans efter Brandwebs valg.

22. Klage

22.1 Hvis kunden ønsker at indgive en klage til Brandweb, kan dette ske ved at sende en mail til hej@brandweb.dk. Angiv venligst “Klage:” i emnetfeltet efterfulgt af en kort titel, der dækker emnet.